جزئیات خبر

گزارش تصویری برپایی جشنواره آیین سنتی و بازی های بومی-محله شیخ آباد قزوین

گزارش تصویری برپایی جشنواره آیین سنتی و بازی های بومی-محله شیخ آباد قزوین

انجمن دوستداران یادمان ها با همکاری شهرداری قزوین

با شعار نوروز جهانی؛ حقوق شهروندی-1396/01/10

ورود گروه بازی های محلی از گذر اصلی محله

آغاز آیین های سنتی و بازی های محلی در مرکز محله

آغاز آیین های سنتی و بازی های محلی در مرکز محله

حضور اهالی و میهمانان در مرکز محله

مشارکت اهالی محله در انجام بازی های محلی

مشارکت اهالی محله در انجام بازی های محلی

مشارکت اهالی محله در انجام بازی های محلی

دعوت از اهالی برای نگهداری از ارزش های محله و بیان مشکلات محله به انجمن دوستداران یادمان ها

دعوت از اهالی برای بیان مشکلات محله خود

مشارکت اهالی برای بیان مشکلات و پیشنهادات برای محله خود

مشارکت کودکان برای محله خود

مشارکت کودکان برای محله خود

میزبانی خوب اهالی محله شیخ آباد از گروه

میزبانی خوب اهالی محله شیخ آباد از گروه


اهدا جایزه به بهترین آرزوی کودکان برای محله خود