همایش میراث روستایی

همایش میراث روستایی

 همکاری در برگزاری همایش "میراث روستایی با محوریت معیشت کشاورزی" در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)- 1389