همایش میراث آب

همایش میراث آب

 برگزاری همایش بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه‌ها با موضوع میراث آب در گرمابه حاج میرحسن-1390