بازدید گنبد سلطانیه-1388

بازدید گنبد سلطانیه-1388

سفر علمی و بازدید اعضای انجمن از بنای میراث جهانی گنبد سلطانیه-1388