سفر علمی به روستاهای تاریخی استان مرکزی- 1389

سفر علمی به روستاهای تاریخی استان مرکزی- 1389

سفر علمی اعضای انجمن به روستاهای تاریخی استان مرکزی- 1389