بازدید از بافت تاریخی قزوین- 1390

بازدید از بافت تاریخی قزوین- 1390

بازدید اعضای انجمن و دانشجویان کارشناسی ارشد گروه شهرسازی دانشگاه آزاد تهران واحد مرکزی از بافت تاریخی قزوین- 1390