بازدید علمی از مرکز تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهر قزوین-1390

بازدید علمی از مرکز تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهر قزوین-1390

بازدید علمی فعالان انجمن و کمیته منظر فرهنگی انجمن منظر و فضای سبز ایران از مرکز تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهر قزوین-1390