بازدید انجمن اصفهان شناسی زنده رود از بناهای تاریخی قزوین- 1390

بازدید انجمن اصفهان شناسی زنده رود از بناهای تاریخی قزوین- 1390

بازدید اعضای انجمن دوستداران یادمان ها به اتفاق انجمن اصفهان شناسی زنده رود از بناهای تاریخی قزوین- 1390