بناهای احیا شده یزد

بناهای احیا شده یزد

بناهای احیا شده یزد

1-هتل دادِ یزد

2-هتل ملک التجار

3-هتل سنتی مهر

4-هتل باغ مشیر الممالک

5-هتل لاله

6-هتل تاریخی لب خندق

7-هتل سنتی رویای قدیم

8-هتل فهادان

9-هتل باغ مرشد

10-هتل سنتی ادیب‌الممالک

11-هتل کاروانسرای مشیر یزد

12-هتل سنتی مظفر

13-هتل سنتی رز 

14-هتل کهن کاشانه

15-هتل والی

16-رستوران سنتی ابوالمعالی

17-هتل سنتی خوان دو حد