اعضا اصلی

اعضا اصلی

انجمن دوستداران یادمان‌های ماندگار در ابتدای تاسیس خود در سال 1388 با 5 عضو اصلی کار خود را آغاز کرد.این انجمن هم اکنون با 14 عضو اصلی در حوزه عملکردی خود مشغول به فعالیت است.

سمیه مراقی(دبیر سابق انجمن)

رشته تحصیلی: مرمت و احیا بنا و بافت‌های تاریخی

میزان تحصیلات:دانشجوی کارشناسی ارشد

بتول صحراکاران(دبیر انجمن)

رشته تحصیلی: مرمت و احیا بنا و بافت‌های تاریخی

میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد

فتانه چگینی

رشته تحصیلی: مرمت و احیا بنا و بافت‌های تاریخی

میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد


بهتاش آزادروش

رشته تحصیلی: مرمت و احیا بنا و بافت‌های تاریخی

میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد

الهام حاجی ملکی

رشته تحصیلی: مرمت و احیا بنا و بافت‌های تاریخی

میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد

فهیمه جعفری

رشته تحصیلی: مرمت و احیا بنا و بافت‌های تاریخی

میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد

پریسا خلیلی

رشته تحصیلی: مرمت و احیا بنا و بافت‌های تاریخی

میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد

مهری رحیم زاده

رشته تحصیلی: مرمت و احیا بنا و بافت‌های تاریخی

میزان تحصیلات:کارشناسی

نسیبه هاشمی

رشته تحصیلی:مدیریت جهانگردی

میزان تحصیلات:دانشجوی کارشناسی ارشد

معصومه طهان

رشته تحصیلی: مرمت و احیا بناهای تاریخی/طراحی شهری

میزان تحصیلات:دانشجوی کارشناسی ارشد

اعظم خمسه

رشته تحصیلی: مرمت و احیا بناهای تاریخی

میزان تحصیلات:کارشناسی

حدیقه همایونی افشار

رشته تحصیلی: مرمت و احیا بنا و بافت‌های تاریخی

میزان تحصیلات:کارشناسی

صابر مراقی

رشته تحصیلی: ترم افزار کامپیوتر

میزان تحصیلات:کارشناسی

محمدرضا جعفری

رشته تحصیلی: معماری

میزان تحصیلات:کارشناسی