معرفی کارگروه گردشگری

معرفی کارگروه گردشگری

طرح کلی موضوع


حفاظت از میراث فرهنگی یک کشور نیازمند همیاری و فعالیت تمامی بخش های مرتبط آن است.در این میان گردشگری به عنوان یک پدیده‌ی اجتماعی و اقتصادی در ارتباط مستقیم با میراث فرهنگی است و می توان از آن در جهت حفاظت پایدار از مواریث فرهنگی یک جامعه سود برد، چراکه در بخش بندی های متفاوت از گردشگری، توریسم فرهنگی که انگیزه‌ی آن بازدید از میراث فرهنگی و یادبودهای باستانی ملت های مختلف است، از عمومیت زیادی برخوردار است. در واقع گردشگری فرهنگی به گردشگری مرتبط با میراث تاریخی یک جامعه بازمی گردد و محور این دیدگاه بعد تاریخی یک جامعه است.

چرایی تشکیل


با توجه به پیوند ناگسستنی گردشگری و میراث فرهنگی و هم چنین اثرات مستقیمی که توریسم بر اجتماع و فرهنگ آن دارد، می توان از طریق حضور در جامعه در قالب تورها و گشت های تخصصی و برگزاری کارگاه های آموزشی در راه تنویر افکار عمومی جامعه‌ی میزبان در جهت مشارکت در امر حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی آن جامعه گام برداشت. در این راستا کارگروه گردشگری وظیفه‌ی اجرای برنامه های فوق را برعهده خواهد داشت.

اهداف


1- ایجاد ارتباط موثر بین میراث فرهنگی و گردشگری از طریق ارائه ایده های نو و خلاقانه در زمینه‌ی گردشگری؛
2- مشارکت دادن کلیه اعضا در امر شناسایی، حفاظت و حمایت از یادمان های تاریخی از طریق برگزاری تورها و گشت های تخصصی؛
3- اجرای تورهای آموزشی در قالب گردشگری انبوه برای علاقه مندان غیرعضو ( برحسب نیازسنجی و درمواقع لزوم).