گردشگری

عنوان
بازدیدهای تخصصی از جمله بازدید ویژه خانه‌های تاریخی قزوین-1395
عنوان
بازدید انجمن اصفهان شناسی زنده رود از بناهای تاریخی قزوین- 1390
عنوان
بازدید علمی از مرکز تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهر قزوین-1390
عنوان
بازدید از بافت تاریخی قزوین- 1390
عنوان
سفر علمی به روستاهای تاریخی استان مرکزی- 1389
عنوان
بازدید گنبد سلطانیه-1388
عنوان
معرفی کارگروه گردشگری