نشست ها

عنوان
نشست "پاسارگاد در مسیر توسعه‌ی پایدار"
عنوان
نشست تخصصی شیوه‌های استحصال آب و بناهای آبی شهر قزوین
عنوان
پنجمبن نشست ملی انجمن‌های حوزه میراث فرهنگی کشور