مناسبت‌ها

عنوان
روز جهانی موزه و میراث فرهنگی
عنوان
برنامه های نوروزی انجمن
عنوان
روز قزوین
عنوان
بازدیدهای تخصصی از جمله بازدید ویژه خانه‌های تاریخی قزوین-1395
عنوان
بازدید انجمن اصفهان شناسی زنده رود از بناهای تاریخی قزوین- 1390
عنوان
بازدید علمی از مرکز تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهر قزوین-1390
عنوان
بازدید از بافت تاریخی قزوین- 1390
عنوان
سفر علمی به روستاهای تاریخی استان مرکزی- 1389
عنوان
بازدید گنبد سلطانیه-1388
عنوان
کارگاه مشاوره آزمون کارشناسی ارشد رشته مرمت بناها و بافت های تاریخی-1392
عنوان
برنامه حفاظت میراث فرهنگی با همکاری دانش آموزان-1389
عنوان
نمایشگاه عکس‌های منتخب در آب‌انبار سردار بزرگ-1389
عنوان
نمایشگاه آثار برگزیده مسابقه طراحی در حیاط شترخان سرای وزیر-1389
عنوان
مسابقه طراحی در مجموعه سعدالسلطنه-1389
عنوان
مسابقه طراحی - دولتخانه صفوی - 1389
عنوان
نشست "پاسارگاد در مسیر توسعه‌ی پایدار"
عنوان
نشست تخصصی شیوه‌های استحصال آب و بناهای آبی شهر قزوین
عنوان
همایش میراث ورزش
عنوان
گرد همایی دوستداران میراث فرهنگی و طبیعی با عنوان باغستان؛ باغ زندگی به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه ها
عنوان
همایش میراث آب
عنوان
همایش میراث کشاورزی
عنوان
همایش میراث روستایی
عنوان
معرفی کارگروه پژوهش
عنوان
معرفی کارگروه تعامل با انجمن‌ها
عنوان
معرفی کارگروه مبانی حقوقی مرمت
عنوان
معرفی کارگروه آموزش
عنوان
معرفی کارگروه گردشگری
عنوان
معرفی کارگروه مشارکت
عنوان
همایش میراث یادبود
عنوان
پنجمبن نشست ملی انجمن‌های حوزه میراث فرهنگی کشور
عنوان
معرفی مرکز اسناد