صاحب نظران

عنوان
دکتر مهرداد قیومی بیدهندی
عنوان
دکتر غلامحسین معماریان
عنوان
دکتر محمد یوسف کیانی
عنوان
اساتید حوزه مرمت
عنوان
دکتر سید محمد بهشتی
عنوان
دکتر محمد مهدی حجت
عنوان
مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی
عنوان
مرمت آثار و اشیا تاریخی
عنوان
دکتر محمد منصور فلامکی
عنوان
دکتر پور صفری
عنوان
کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران
عنوان
معماری سنتی
عنوان
کارشناسی ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی
عنوان
مرمت و احیاء بناهای تاریخی