گردشگری

عنوان
بازدیدهای تخصصی از جمله بازدید ویژه خانه‌های تاریخی قزوین-1395
عنوان
بازدید انجمن اصفهان شناسی زنده رود از بناهای تاریخی قزوین- 1390
عنوان
بازدید علمی از مرکز تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهر قزوین-1390
عنوان
بازدید از بافت تاریخی قزوین- 1390
عنوان
سفر علمی به روستاهای تاریخی استان مرکزی- 1389
عنوان
بازدید گنبد سلطانیه-1388
عنوان
معرفی کارگروه پژوهش
عنوان
معرفی کارگروه تعامل با انجمن‌ها
عنوان
معرفی کارگروه مبانی حقوقی مرمت
عنوان
معرفی کارگروه آموزش
عنوان
معرفی کارگروه گردشگری
عنوان
معرفی کارگروه مشارکت
عنوان
معرفی مرکز اسناد