اساسنامه سازمان میراث فرهنگی

اساسنامه سازمان میراث فرهنگی

ماده 1- تعريف

ميراث فرهنگي شامل آثار باقيمانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاريخ مي­باشد و با شناسايي آن زمينه شناخت هويت و خط حرکت فرهنگي او ميسر مي­گردد و از اين طريق زمينه­ هاي عبرت براي انسان فراهم مي­آيد 
سازمان ميراث فرهنگي کشور که به استناد قانون مصوب 1364/10/11 تشکيل شده است و از اين پس دراين اساسنامه سازمان ناميده مي شود طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد

ماده 2- هدف

عبرت از حرکت فرهنگي سازمان انسان و بقاء و رقاء هويت و شخصيت فرهنگي جامعه 

ماده3- وظايف

وظايف سازمان در زمينه ميراث فرهنگي که شامل پژوهش، نظارت، حفظ و احياء و معرفي است به قرار زير مي­باشد

  ·         تهيه و تنظيم و اجراي برنامه­ هاي پژوهشي پيرامون آثار باقيمانده از گذشتگان

 ·         بررسي و شناسايي محوطه ­ها، تپه ها، بناها و مجموعه­ هاي تاريخي و تهيه فهرست جامع از آنها و نقشه باستان­شناسي کشور

·         انجام پژوهش­هاي باستان­شناسي و کاوش ­هاي علمي

 ·         بررسي­ هاي مردم نگاري، پژوهش­هاي مردم شناسي، انسان شناسي، زيستي و شناخت فرهنگ بومي مناطق مختلف کشور

  ·         پژوهش در زمينه هنرهاي سنتي و فراهم آوردن امکانات لازم جهت حفظ، احياء و رشد آنها

  ·         ثبت آثار ارزشمند منقول و غير منقول فرهنگي- تاريخي کشور در فهرست آثار ملي و فهرست ­هاي ذيربط

  ·         انجام انحصاري کليه امور حقوقي مربوط به ميراث فرهنگي و طرح دعاوي کيفري عليه متخلفين از قوانين ناظر به ميراث فرهنگي کشور بعنوان مدعي يا حسب مورد شاکي خصوصي

  ·         اقدامات لازم جهت شناسايي و استرداد اموال فرهنگي ايران در سطح ملي و بين­المللي از طريق مراجع ذيربط 

·         شناسايي و در اختيار گرفتن کليه اموالي که داراي ارزش­هاي فرهنگي- تاريخي بوده و جزء ميراث فرهنگي محسوب مي­گردد و توسط دستگاه هاي مسئول ضبط شده است 

تبصرهکليه دادگاههاي گمرکات، نيروهاي انتظامي و دستگاه هاي دولتي نظير آنها که بنحوي نسبت به ضبط اموال اقدام مي­نمايند موظف به در اختيار قرار دادن اموالي که داراي ارزش فرهنگي- تاريخي مي­باشد به سازمان ميراث فرهنگي هستند

·         -تهيه و اجراي طرحهاي لازم به منظور حراست، حفاظت، تعمير، مرمت و احياء آثار، بناها و مجموعه هاي با ارزش فرهنگي- تاريخي

·         اظهار نظر در کليه طرحهاي عمراني جامع و تفصيلي در رابطه با مناطق فرهنگي و تاريخي و موافقت نهايي درباره محوطه ها و بافتها و اماکن فرهنگي- تاريخي ارزشمند در موارد مذکور و جلوگيري از هرگونه تخريب آنها

·         -تعيين حريم بناها، مجموعه­ها، محوطه ­ها و تپه ­هاي تاريخي ثبت شده و ضوابط خاص معماري و طراحي داخل حريم

·         معرفي آثار با ارزش فرهنگي- تاريخي از طريق موزه ­ها و نمايشگاه­ها و نظاير آن

·         ايجاد و توسعه و اداره موزه ها در سطح کشور

·         ايجاد مرکز اسناد و مدارک ميراث فرهنگي کشور (نظير مجموعه گزارش هاي علمي، نقشه­ها و عکس­هاي بناها و ...) جهت ارائه خدمات علمي و تحقيقاتي در اين زمينه

·         معرفي و شناسايي ارزشهاي ميراث فرهنگي در سطح ملي و بين المللي بوسيله چاپ و نشر مجموعه مطالعات و تحقيقات انجام يافته و استفاده از وسائل سمعي و بصري و ارتباط جمعي

·         تنظيم، تدوين و انتشار دائره المعارف آثار و ابنيه تاريخي ايران

·         توسعه فعاليتهاي تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف ميراث فرهنگي و تشويق محققان، هنرمندان و استاد کاران

·         تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي جهت آماده سازي نيروهاي کارآمد در زمينه هاي مربوط به ميراث فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط

·         تشويق مردم به مشارکت در فعاليتهاي مربوط به شناسايي، حفظ و احياء ميراث فرهنگي و نظارت بر آن

·      ايجاد و گسترش انجمن هاي ميراث فرهنگي در سطح کشور 
تبصرهنحوه ايجاد و حدود و وظايف و اختيارات اين انجمنها را شوراي سازمان تعيين خواهد نمود

·         برقراري ارتباطات و مبادلات علمي و فرهنگي با موسسات و نهادهاي ذيربط در سطح ملي و بين المللي بالاخص کشورهاي اسلامي و منطقه و برگزاري کنگره ها و سمينارهاي دوره ه­اي لازم

·         همکاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در زمينه امور ايرانگردي و جهانگردي

·         ارائه خدمات مشاوره­اي، تحقيقاتي، فني و آموزشي، فروش توليدات فرهنگي دريافت وروديه بناها، محوطه ­ها، موزه­ها و نمايشگاه­ها و قبول هدايا و کمکها و نظاير آن

 

منبع:سایت سازمان میراث فرهنگی