دکتر محمد منصور فلامکی

دکتر محمد منصور فلامکی


  

 

محمد منصور فلامکی متولد سال ۱۳۱۳در شهر مشهد است.وی فارغ التحصیل با درجه دکترا در دانشگاه ونیز به سال ۱۳۴۱، متخصص در شهرسازی فنی از دانشگاه میلان ۱۳۴۷و تخصص در مرمت بناها و شهرهای تاریخی از دانشگاه رم ۱۳۴۸می‌باشد. ایشان از سال ۱۳۴۸تا ۱۳۵۴دانشیار دانشگاه تهران و از سال ۱۳۵۴به عنوان استاد در دانشگاه مشغوا به فعالیت بوده‌است. دکتر فلامکی سال ۸۹چهره ماندگار در رشته معماری شد.

تحصیلات‌عمومی و دانشگاهی

دانش‌آموز دبستان‌ انتظاریه‌، دبیرستان‌ رهنما و دبیرستان‌ دارالفنون‌ (دیپلمه‌ سال‌ ۱۳۳۲)

دانشجوی رشتة‌ معماری دانشگاه‌ تهران‌ از سال‌ ۱۳۳۲تا سال‌ ۱۳۳۵

ثبت‌ نام‌ در دانشگاه‌ رم‌، دانشکدة‌ معماری در سال‌ تحصیلی ۵۷/۱۳۵۶و ادامة‌ تحصیلات‌ دانشگاهی از این‌ سال‌ به‌ بعد در دانشکده‌ معماری ونیز (مؤسسه‌ دانشگاهی ونیز) تا سال‌ ۱۳۴۲یعنی سال‌ اخذ درجة‌ دکتری.

برگزاری امتحان‌ دولتی ایتالیا در رشتة‌ معماری به‌ سال‌ ۱۳۴۲

دوره‌های تخصصی

اخذ درجه‌ تخصص‌ از دانشگاه‌ میلان‌ در رشتة‌ "فن‌ شهرسازی" به‌ سال‌ ۱۳۴۷

اخذ درجة‌ تخصص‌ از دانشگاه‌ رم‌ در رشتة‌  "مرمت‌ بناها و شهرهای تاریخی" به‌ سال‌ ۱۳۴۸ (دورة‌ دوساله‌(.

فعالیت‌های حرفه‌یی، به دعوت از سوی ارگان‌های دولتی

عضویت در کمیسیون طرح‌های معماری و شهرسازی، به دعوت شهردار منطقة ۲۲تهران از سال ۱۳۸۱تا سال ۱۳۸۷، به مدت بیش از شش سال.

عضو فعال شورای تخصصی شهر تهران به مدت شش سال و نیم، از سال ۱۳۷۱تا سال ۱۳۷۸، همراه با ارائه‌ی گزارش‌های علمی،‌ بررسی طرح‌ها و بازدیدهای علمی

عضو فعال در کمیسیون طرح‌های معماری و شهرسازی منطقة ۱تهران، به مدت هفت ماه، به سال ۱۳۸۷

مشاور عالی معماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در امور پژوهشی و طراحی مجموعه‌ی ساختمانی بزرگ بانک، برای مدت شش، تا سال ۱۳۷۲

مشاور عالی مرمت معماری در کمیسیون نظارت بر طرح و اجرای مرمت مجلس شورای ملی (سابق) ایران و سپس مسجد و مدرسة عالی سپه‌سالار ـ برای مدت ۷سال تا ۱۳۷۹

فعالیت‌های دانشگاهی

خدمت‌ در مؤسسة‌ دانشگاهی ونیزـ دانشکدة‌ معماری به‌ عنوان‌ دستیار در دوره‌های دروس‌ بازشناسی و طراحی معماری (پروفسور تربنکاناتو)

 تحلیل‌ بصری فضای معماری یا بازشناسی معماری (پروفسور اینسولوا)

 تاریخ‌ هنر (پروفسور بنه‌ وولو)

 شهرسازی و طرح‌ریزی سرزمینی (پروفسور دکارلو) از سال تحصیلی ۴۲۱۳۴۱تا آبان‌ ماه‌ سال‌ ۱۳۴۸

آغاز خدمت‌ در دانشگاه‌ تهران‌ ـ دانشکدة‌ هنرهای زیبا ،گروه‌ معماری ـ در آذر ماه‌ ۱۳۴۸به‌ عنوان‌ دانشیار دانشگاه‌ تهران‌ و تدریس‌ در دروس‌:

مبانی نظری معماری

طراحی شهری

طراحی معماری

مرمت‌ بناها و شهرهای تاریخی

بهسازی و نوسازی شهری

در دورة‌ فوق‌ لیسانس‌ شهرسازی و طرح ریزی شهری ـ دانشکدة‌ هنرهای زیبا.

تأسیس‌ درس‌ "مرمت‌ بناها و شهرهای تاریخی" در دانشگاه‌ تهران‌، که در سال‌ اول‌ به‌ عنوان‌ درس‌ انتخابی بوده‌ و سپس‌ به‌ درس‌ پایه‌ تبدیل‌ شده‌ است، در سال تحصیلی ۱۳۴۹‌

دایر کردن انستیتو مرمت در دانشگاه تهران و مدیر مسئول پژوهش‌ها و طراحی موزه مقدم، برای مدت دو سال و نیم.

همکاری با دانشگاه‌‌های کشور برای پایان‌ نامه‌های دانشجویان‌ در رشته‌ معماری (به‌ تعداد بسیار) و در رشتة‌ شهرسازی و طرح‌ ریزی شهری و همکاری در تأسیس‌ و تدریس‌ دانشگاه‌ فارابی اصفهان‌ ـ (پردیس‌ فارابی)‌ ـ برای رشته‌های مرمت‌ (آثار، معماری و شهرسازی) و تدریس‌ در دروس‌ نظری مرمت‌ معماری و مرمت‌ شهری و طراحی مرمت‌ در سال‌های تحصیلی ۵۶-۱۳۵۵و ۵۷ـ۱۳۵۶و نیمسال‌ اول‌ ۵۸ـ۱۳۵۷تدریس‌ در دانشگاه‌ الزهرا در رشته‌ شهرسازی در سال‌ تحصیلی ۵۷ـ ۱۳۵۶

تدریس‌ طراحی معماری در انستیتوی فنی تکنیوم‌ نفیس‌ از سال‌ ۱۳۵۵تا سال‌ ۱۳۵۹

تدریس‌ در دانشکده‌های معماری آزاد اسلامی تهران‌ ـ واحدهای کرمان‌ و تبریز (برای ۱۶٫۵سال تحصیلی) و دانشکده‌ هنر دانشگاه‌ کرمان‌ (برای ۵سال تحصیلی) و تدریس به عنوان استاد پاره وقت در دانشکدة هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی از بیست و یک سال پیش تاکنون (امروز با رتبه ۱۲استادی(.

درجة‌ آکادمیک‌ 

آغاز فعالیت علمی ـ آموزشی در دانشگاه تهران، دانشکدة هنرهای زیبا، به عنوان دانشیار از سال ۱۳۴۸

دریافت‌ درجة‌ استادی دانشگاه‌ تهران‌ در سال‌ تحصیلی ۵۵ـ۱۳۵۴

پایان خدمت رسمی در این دانشگاه ـ در سال‌ تحصیلی ۱۳۸۲‌دریافت‌ آخرین‌ رتبه‌ در مقام‌ دانشگاهی (رتبه‌ ۲۸پایه‌ استادی)، (تدریس در همین دانشکده، پس از یک نیمسال توقف، بنابر دعوت، ادامه دارد(

مشارکت‌های مدیریتی دانشگاهی 

مدیر گروه‌ آموزشی معماری دانشگاه‌ تهران‌ در سال‌ تحصیلی ۵۰ـ۱۳۴۹.

عضو شورای دانشکدة‌ هنرهای زیبا از بدو ورود تا در سال‌های متمادی.

عضویت در شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی (منطقه ۸آموزشی(برای مدت دو سال، تا ۱۳۹۰

عضو هیأت‌ ممیزة‌ دانشگاه‌ تهران‌ به‌ نمایندگی هیأت‌ علمی دانشکده هنرهای زیبا‌ از سال‌ ۱۳۵۵تا سال‌ ۱۳۵۸  ـ .

تألیفات‌

سال‌ ۱۳۴۶، تألیف‌ کتاب‌ "حرکت‌های دموگرافیک‌ جمعیت‌های سرزمین‌ ونیز از سال‌ ۱۸۶۱تا سال‌ ۱۹۶۱، که در سال ۱۳۴۶که از سوی دانشکدة‌ معماری ونیز. انستیتوی شهرسازی انتشار یافته است‌.

انتشار مقالات‌ در مجله‌های تخصصی ایتالیایی و ژاپنی .

تألیف و انتشار کتاب‌ "باززنده‌‌سازی بناها و شهرهای تاریخی" به‌ سال‌ ۱۳۵۴، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌. این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۹۱توسط‌ دانشگاه‌ تهران‌ برای بار دهم تجدید چاپ‌ شده‌ است‌.

تألیف و انتشار کتاب‌ "سیری در تجارب‌ مرمت‌ شهری ـ از ونیز تا شیراز"، به‌ سال‌ ۱۳۵۷ـ انتشارات‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی و تجدید چاپ آن، همراه با ارائه گزارشی به هنگام شده، به سال ۱۳۸۴توسط "نشر فضا" ـ .

تدوین و انتشار کتاب‌ "وجود و آیندة‌ شهرهای تاریخی"، گزارش‌ جامع‌ "اولین‌ سمینار مرمت‌ شهری در ایران‌". دانشگاه‌ تهران‌، دانشکدة‌ هنرهای زیبا ـ که‌ به‌ مدیریت‌ م‌. م‌. فلامکی در سال‌ ۱۳۵۰برگزار شده‌ است‌. این کتاب، در سال ۱۳۸۳با افزودن گزارشی به هنگام شده و بازنگری چاپ دوم آن، به سال ۱۳۸۶توسط نشر فضا صورت گرفته است.

تألیف کتاب‌ "فارابی و سیرشهروندی در ایران" و چاپ آن توسط نشر نقره، تهران ۱۳۶۷انتشار یافته و، در پی بازنگری، توسط نشر فضا به سال ۱۳۸۵تجدید چاپ شده است .

ترجمة‌ کتاب‌ "منشور آتن"، همراه با مقدمه‌ای مبسوط، که به سال ۱۳۵۵توسط انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌، انتشار یافته است. این کتاب، پس از بسط مقدمه پیشین، در سال‌های۱۳۸۲و ۱۳۸۸، توسط نشر فضا تجدید چاپ شده است.

تألیف کتاب‌ "شکل‌گیری معماری ـ در تجارب‌ ایران‌ و غرب‌"، که توسط نشر فضا، تهران‌  ۱۳۷۱انتشار یافته و تجدید چاپ دوم به سال ۱۳۸۵و چاپ سوم، به سال ۱۳۹۱صورت گرفته است.

تألیف کتاب‌ "ریشه‌ها و گرایش‌های نظری معماری"، نشر فضا، تهران‌ ۱۳۸۱این کتاب، در سال ۱۳۹۰برای بار چهارم توسط نشر فضا تجدید چاپ شده است.

تألیف کتاب "پاپلوـ پیکاسو"، که توسط نشر فضا، تهران به سال ۱۳۸۳انتشار یافته است.

تألیف کتاب "حریم‌گذاری بر ثروت‌های فرهنگی ایران" ـ نشر فضا، تهران ۱۳۸۴

تألیف کتاب "تکنولوژی مرمت معماری"، و چاپ آن توسط نشر فضا،‌ تهران به سال  ۱۳۸۷ (این کتاب، به عنوان کتاب فصل و سپس کتاب سال شناخته شده است)؛ این کتاب در سال ۱۳۹۰تجدید چاپ شده است.

تألیف کتاب "نظریه‌ای بر: منشور مرمت شهری"، با پشتیبانی وزارت مسکن و شهرسازی، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، که در تهران به سال ۱۳۸۷چاپ و انتشار یافته است 

تألیف کتاب "گستره‌های معماری" ـ نشر فضا به سال ۱۳۸۹

نشر تعداد زیادی مقالات‌ و گزارش‌های علمی و‌ فنی ـ‌ حرفه‌یی در مجلات‌ معتبر کشور، از سال‌ ۱۳۴۹تاکنون‌ (محیط ‌شناسی ـ محیط‌ زیست‌ ـ هنر و معماری دانشکده هنرهای زیبا‌ ـ مجلة‌ ساختمان‌ ـ معماری و هنر ایران‌ ـ گسترش انتشار یافته‌اند.‌ و مقاله‌ای مبسوط‌ در کتاب‌ "شهرهای ایران‌ در دوران‌ اسلامی" ـ به‌ کوشش‌ دکتر یوسف‌کیانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران ۱۳۷۵چاپ و انتشار یافته، همراه با ده‌ها مقاله به زبان‌های فارسی و انگلیسی که در مجلات فارسی و در مجموعه مقالات کنگره‌های جهانی انتشار یافته‌اند.

تالیف کتاب "نوسازی و بهسازی شهری"‌ ـ انتشارات سمت، به سال ۱۳۸۴، که تا سال ۱۳۸۷دوبار تجدید چاپ شده است.

تألیف کتاب "اصل‌ها و خوانش معماری ایرانی"، نشر فضا به سال ۱۳۹۱

تازه‌ترین کتاب فلامکی «دریافت یگانگی در معماری ایرانی» است که در 285 صفحه از سوی انتشارات فضا تابستان 1393 روانه بازار شده است.

فعالیت‌های علمی و حرفه‌‌ ایی آزاد

پایه‌‌گذاری "مؤسسة‌ علمی فرهنگی فضا" به‌ سال‌ ۱۳۶۲به‌ منظور بررسی تبادل‌ تجارب‌ مربوط‌ به‌ فضای ساخته‌ شده‌ به‌ مقیاس‌های گونه‌گون‌ و انتشار کتاب‌های "معماری بومی" (با مشارکت‌ انجمن‌ فرهنگی ایتالیا در تهران‌) ـ "نوشهرها" (تألیف‌ پروفسور مرلن‌، ترجمة‌ دکتر رضا قیصریه‌ به‌ همراه‌ معرفی م‌. م‌. فلامکی) ـ کتاب‌ "پیوند موسیقی و شعر" (تألیف‌ آقای حسینعلی ملاح‌) و تجدید چاپ آن ـ کتاب‌ "بناها و شهر دامغان" (تألیف‌ گروهی از استادان‌ دانشگاه‌ تهران‌ بررسی های معماری ـ شهرسازی و مطالعات‌ به‌ سرپرستی م‌.م‌.فلامکی) ـ ترجمه و چاپ کتاب "نخستین‌ شهرها" به سال ۱۳۶۹ـ ترجمه و چاپ کتاب"تاریخ‌ نقد هنر‌با ترجمه‌ی دکتر امیر مدنی؛‌ ـ چاپ کتاب "تهران‌ ۳۲۰۰ساله‌بررسی های باستان‌ شناختی آقای سیف‌‌الله‌ کامبخش‌ فرد ـ به سال۱۳۶۹ ـ تألیف‌ مجموعه‌ نوشتارهای زیر عنوان‌ "موسیقی و معماری" به سال ۱۳۶۷و دوبار تجدید چاپ آن ـ اهتمام در ترجمه و تألیف و نشر کتاب‌های، علمی دیگر (توسط مؤسسه علمی و فرهنگی فضا ـ نشر فضا)، فعالیتی است که هنوز ادامه دارد، کتاب قاهره باززنده سازی یک کلانشهر تاریخی با ترجمه‌ی خانم سعیده محتشم امیری به سال ۱۳۸۹، کتاب نشانه‌های نمادین ژاپن با ترجمه‌ی خانم سحر قدیمی به سال ۱۳۹۱، کتاب معماری اکوسیستمی تعادل محیطی در شهر با ترجمه‌ی دکتر سعید تیز قلم زنوزی به سال ۱۳۹۱، کتاب خطابه‌ای در تنظیم آگاهانه‌ی فضا با ترجمه‌ی دکتر وحید شالی امینی به سال ۱۳۹۱

عضو "اینتا" (انجمن‌ بین‌ المللی نوشهرها) از سال‌ ۱۳۶۴تا امروز

مشارکت‌ با ارائه‌ رساله‌ در کنگره‌های بین‌ المللی معماری، اول‌ (۱۳۴۹و دوم‌ (۱۳۵۳) در اصفهان‌ و در شیراز

مشارکت‌ در سمپوزیوم‌های اول‌ و دوم‌ و سوم‌ معماری ایران‌ ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی با ارائه‌ رساله، در دهة ۱۳۵۰

مشارکت‌ در کنگره‌ بین‌ المللی " بازسازی مناطق‌ جنگ‌ زدة‌ ایران‌"  به‌ سال‌ ۱۳۶۵در تهران‌، دانشگاه‌ تهران‌، با ارائه‌ رساله

مشارکت‌ در کنگرة‌ جهانی: ایکوموس‌ ـ مسکووسوزدال‌ ۱۹۷۸ (از سوی ایکوموس ایران) با ارائه مقاله. مشارکت فعال در بیش از ۱۸کنگره‌ بین‌المللی "اینتا" از سال ۱۳۶۳تاکنون، همراه با ارائه مقالة علمی و چاپ آن در مجموعه مقالات مربوط؛ از جمله‌ کنگره‌های روتردام ۱۹۸۴،ـ کنگره‌ جهانی " اینتا "، گلاسکو ۱۹۸۵،کنگره‌ جهانی "اینتا"، لندن‌ ۱۹۸۷، و غیره تا سال ۱۹۹۸در اسپانیا

مشارکت، همراه با ارائه مقاله در کنگره‌ "فضاهای اجتماعی شهرها"، دانشگاه جنووا، ایتالیا ۱۹۸۶

مشارکت همراه با مقاله در کنگره‌ جهانی دانشگاه یوتگرس ـ نیواورلئانس‌ ۱۹۸۵

مشارکت در کنگره‌ جهانی " نشانه‌ گرهای خانه‌ سازی در اروپا " به‌ سال‌ ۱۹۹۲در شهر دلفت هلند

ریاست "کانون ایرانیان دانش آموخته در ایتالیا، سازمان مردم نهاد ایرانی ـ از ۱۳۸۵تاکنون

مشارکت فعال در ده‌ها سمینارها و کنگره‌های ملی در باب معماری و شهرسازی ایران، در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، کرمان، اهواز، اصفهان، تبریز، سمنان، دامغان، شاهرود، یزد، و دیگر شهرها )

مشارکت‌های علمی و فرهنگی و حرفه‌ای

طرح‌ و اجرای خانه‌ "سندیکای نویسندگان‌ و روزنامه‌ نگاران‌ ایران‌" (در تهران‌، ۱۳۵۴)

مدیر مسئول طرح‌ مرمت‌ "قره‌ کلیسا" به‌ مأموریت‌ از طرف‌ دانشگاه‌ تهران‌ از سال‌ ۱۳۴۹تا ۱۳۵۶

مدیر مسئول طرح‌ مرمت‌ شهری ـ بافت‌ قدیمی شیراز و آغاز اجرای آن‌ از سال‌ ۱۳۵۴نخست از سوی دانشگاه تهران و سپس به عنوان حرفه‌مند آزاد، تا سال ۱۳۸۶

طرح‌ محله‌های مسکونی شانزده‌ گانه‌ شیراز قدیم‌ به‌ مقیاس‌ ۱:۲۰۰و تصویب‌ شده‌ برای اجرا به سال ۱۳۵۶

طرح‌ و اجرای مجموعة‌ مهمانسرا و نهارخوری در پارک ملی مشهد، به سال‌ ۱۳۶۷

مشاور عالی (در سال‌ ۱۳۶۶) در طرح‌ و اجرای "دانشگاه‌ رسول‌ اکرم‌" دامغان‌

طراحی شهرسازی و خانه‌ سازی شهرک‌ جوپاران‌ و جوپارسا در جوپار کرمان‌، سال‌های ۱۳۶۹و ۱۳۷۰

طرح‌ شهرک‌ جوپارستان‌ (زمین‌ سیصد هکتاری شهرداری جوپار)، سال‌ ۱۳۷۱، طرح مصوب استانداری کرمان در دست اجرا و در حال اتمام.

طرح‌ مجموعه‌ ساختمان‌های استانداری کرمان‌، مصوب به سال‌ ۱۳۷۱

طرح‌ جامع‌ و تفصیلی شهر جوپار کرمان‌ سال‌ ۱۳۷۱

طرح‌ معماری ـ شهری "نوسازی محلة‌ جوادیه‌ تهران"‌، برای سازمان نوسازی شهر تهران، شهرداری تهران‌ مصوب به سال ۱۳۷۷

طرح‌ مرمت‌ "خانه/ موزه‌ مقدم‌"، دانشگاه‌ تهران‌، ۱۳۷۹

طرح‌ "خانه‌ صبا" مجموعه‌ مسکونی برای ۱۲۰خانوار اعضای هیأت‌ علمی دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی کرمان‌ ۱۳۸۱  (پایان اجرا به سال ۱۳۸۹)

طرح‌ مرمت‌ معماری ـ شهری بافت‌ تاریخی قزوین‌ و تدوین کتاب آن در دست چاپ، به سال ۱۳۸۱ـ

انجام طرح‌ پژوهشی توسعه‌ شهری و بافت‌های تاریخی هشت‌ شهر کشور ـ مصوب وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی، تهران به سال‌ ۱۳۸۲

مسئول پژوهش و ارائه طرح‌ باززنده‌‌سازی محوطة‌ بین‌‌الحرمین‌ شیراز (طرح در حال اجرا(

طرح‌ مرمت‌ خانه‌های مسکونی و قلعه‌ خورانق‌ و طرح‌ شالوده‌یی خورانق‌، برای وزارت‌ علوم، تحقیقات و فن‌آوری از سال ‌۱۳۸۳و به اجرا برده شده تا دو سال بعد .

 قدردانی ها

شناخته شدن به عنوان استاد نمونه، پژوهشگر نمونه ... در دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۰تا سال ۱۳۸۶ـ در چهار نوبت.

شناخته شدن به عنوان استاد پژوهشگر و مؤلف برجسته، از سوی "وزارت مسکن و شهرسازی" و "سازمان میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی کشورـ در دو نوبت به سال‌های ۱۳۸۸و ۱۳۹۰

شناخته‌ شدن به عنوان "چهرة ماندگار" در گستره‌ی معماری، در هشتمین دوره‌ی گزینش چهره‌های ماندگار کشور، دی ماه ۱۳۸۹