اساتید حوزه مرمت

اساتید حوزه مرمت

اساتید

حوزه تخصص

آثار مکتوب

محل تدریس

پيروز حناچي

مرمت بافت

-          بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان (با نگاه ویژه به بافت تاریخی شهر یزد ).

-          اصول و مستند سازی بناها و محوطه های تاریخی

-          مرمت شهری در بافت های تاریخی ایران.

-          احیای بافت شهر تاریخی با رویکرد مشارکت.

-          باز آفرینی شهرها میراثی برای آینده.

-          خیابان ولیعصر.

-          حفاظت و توسعه در بافتهای با ارزش روستایی.

-          تسهیل دسترسی به بناها و مناظر تاریخی برای کم توانان جسمی.

دانشگاه تهران

الهام اندرودي

مرمت بافت

-          معماری ژاپن، از آغاز تا شروع دورۀ مِیجی.(ترجمه)

-          روایت بنایی تا استادکاری: خاطرات استاد معمار محمد پیشوا یزدی

دانشگاه تهران

محمدحسن خادم زاده

مرمت بافت

 

دانشگاه تهران

مجتبي رضازاده اردبيلي

مرمت بنا و بافت

 

دانشگاه تهران

سميه فدائي نژاد بهرامجردي

مرمت بافت

 

دانشگاه تهران

عليرضا عيني فر

مرمت بافت

-          گونه شناسی و راهنمای طراحی مسکن بم (فارسی/انگلیسی) Typology and Design Guide for Housing in Bam."

-          روشهای تحقیق در معماری. (ترجمه)

-          زبان فضا. (ترجمه)

-          روش های تحقیق در معماری. (ترجمه)

-          آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط. (ترجمه)

دانشگاه تهران

محمد باقر کبير صابر

مرمت بافت

 

دانشگاه تهران

محمود محمدحسين زاده گلابچي

مرمت بنا

-          نظریه های نوین در مدیریت پروژه.

-          روش های اجرای پروژه.

-          فن شناسی معماری ایران.

-          روش های اجرای پروژه.

-          مکانیک جامدات : استاتیک.

-          مقاومت مصالح.

-          معماری بایونیک.

-          ساختمان های بلند، مبانی طراحی.

-          مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات.

-          طراحی مفهومی ساختمان های بلند.

-          کاربرد نقشه برداری در شهرسازی و معماری.

-          مقاومت مصالح کاربردی: برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران.

-          تعامل تکنولوژی و معماری.

-          مدیریت پروژه و اخلاق.

-          مدیریت ایمنی پروژه.

-          فناوری اطلاعات در مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه. (ترجمه)

-          سازه های مشبک فضایی. (ترجمه)

دانشگاه تهران

 

 

اساتید

حوزه تخصص

آثار مکتوب

محل تدریس

ميترا آزاد

مرمت بنا و بافت

-          معماري ايران در قلمرو آل بويه

دانشگاه شهید بهشتی

احمد اصغريان جدي

مرمت بنا و بافت

-          آموزه هاي دفاعي حاصل از مستندات موشك باران تهران؛ (دفاع غير عامل، تمركز زدايي و تأثير آن ها در كاهش آسيب پذيري كالبدي تهران)

-          بومي سازي استانداردهاي پناهگاه جمعي و خانوادگي در ايران

-          رمز و راز جنگ

-          الزامات معمارانه در دفاع غير عامل پايدار

-          مهندسي در دفاع مقدس

 

دانشگاه شهید بهشتی

لادن اعتضادي

معماری و شهرسازی

-          هنر و زيبايي در عرفان ايران

-          معماري و شهرسازي در قرن بيستم(ترجمه)

-          شهرسازي معاصر (از نخستين سرچشمه ها تا منشور آتن)(ترجمه)

-          معماري و شهرسازي در قرن بيستم(ترجمه)

 

دانشگاه شهید بهشتی

زهرا اهري

معماری و شهرسازی

-          ميدان بهارستان (تجربه نووارگي در فضاي شهري ايراني)

-          مكتب اصفهان در شهرسازي دستور زبان طراحي شالوده شهري

-          مكتب اصفهان در شهرسازي زبان شناسي عناصر و فضاهاي شهري واژگان و قواعد دستوري

-          مكتب اصفهان: زبان طراحي شهري در شهرهاي كهن

-          شرح جريان هاي فكري معماري و شهرسازي در ايران معاصر

-          مكان‌هاي عمومي فضاهاي شهري ابعاد گوناگون طراحي شهري(ترجمه)

 

دانشگاه شهید بهشتی

مهرداد قيومي بيدهندي

معماری و شهرسازی

-          خرد جاويدان (مجموعه مقالات همايش نقد تجدد از ديدگاه سنت گرايان معاصر)

-          واژه نامه سه زبانه معماري اسلامي

-          فرهنگنامه معماري ايران در مراجع فارسي- 1. اصطلاحات و مفاهيم

-          فرهنگ نامه معماري ايران 1. اصطلاحات و مفاهيم

-          فرهنگ نامه معماري ايران 2. اعلام

-          گفتارهايي در مباني و تاريخ معماري و هنر

-          فرهنگنامه معماري ايران در مراجع فارسي- 2. اعلام

-          درآمدي كتاب شناختي بر متون فارسي از منظر تاريخ معماري (دفتر اول: متون نثر سده‌هاي نخست)

-          ده حكايت معماري (المختار من نوادر اخبار العمار)

-          كتاب نگاشت توضيحي نظريه‌هاي تاريخ معماري و هنر

-          معنا در معماري غرب(ترجمه)

-          پويه شناسي صور معماري(ترجمه)

-          معماري: اختيار يا سرنوشت(ترجمه)

-          رساله معماريه(ترجمه)

-          نيروهاي ادراك بصري در معماري- پويه شناسي صور معماري(ترجمه)

دانشگاه شهید بهشتی

فاطمه گل دار

 

-          كتاب نگاشت توضيحي نظريه‌هاي تاريخ معماري و هنر

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

اساتید

حوزه تخصص

آثار مکتوب

محل تدریس

اصغر محمدمرادی

مرمت بنا و بافت

-          مجموعه مقالات سمینار تداوم حیات در بافت قدیم شهرهای ایران

-          وازده درس مرمت

-          معرفی تعدادی از ابنیه سنتی معماری ایران و تحلیلی بر ویژگیهای فضایی آنها

-          تجدید نظر بر کتاب" 12 درس مرمت

دانشگاه علم و صنعت

غلامحسین معماریان

مرمت بنا و بافت

-          نیارش سازه های طاقی در معماری اسلامی ایران،

-          گونه شناسی (تیپولوژی) اولیه

-          شیوه های معماری ایران(تدوین و گرد آوری)

-          آشنایی با معماری مسکونی ایرانی، گونه شناسی برونگرا

-          آشنایی با معماری اسلامی ایران، (تدوین و گرد آوری)

-          چگونه می توان یک پایان نامه تحصیلی نوشت،) ترجمه و تدوین( از ایتالیایی

-          سیری در معماری آب انبارهای یزد

-          آشنایی با معماری مسکونی ایرانی، گونه شناسی درونگرا

-          تحقیق در معماری گذشته ایران(تدوین)

-          سبک شناسی معماری ایران(تدوین)

-          سیری در مبانی نظری معماری

-          معماری ایرانی

-          مسجد جامع اصفهان: بیان تصویری

-          هویت شهری و معماری استان فارس

 

دانشگاه علم و صنعت

فاطمه مهدیزاده سراج

 

مرمت بافت

-           

دانشگاه علم و صنعت

عبدالحمید نقره کار

معماری ایرانی -اسلامی

-          کتاب درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهرسازی

-          کتاب مبانی نظری معماری

-          انسان ، طبیعت ، معماری

-          حکمت هنر و معماری اسلامی برای معاونت آموزشی وزارت علوم

-          اصلاحی مبانی نظری معماری برای معاونت آموزشی وزارت علوم

-          اصلاحی رابطه انسان با طبیعت و معماری برای معاونت آموزشی وزارت علوم

-          تعامل ادراکی انسان با فضا در معماری

دانشگاه علم و صنعت

علي محمد رنجبر كرماني

معماری

-          فرهنگ مهرازي ( معماري) ايران

-          سبك شناسي معماري ايران ( ويرايش و بازنويسي)

-          معماري ايراني ( ويرايش و بازنويسي)

-          معماري مسجد

-          درآمدي بر هويت اسلامي در معماري و شهرسازي

دانشگاه علم و صنعت

 

 

اساتید

حوزه تخصص

آثار مکتوب

محل تدریس

رضا ابوئی

مرمت بنا و بافت

 

دانشگاه هنر اصفهان

بهنام پدرام

مطالعات معماری

 

دانشگاه هنر اصفهان

شهریار ناسخیان

مرمت بنا و بافت

 

دانشگاه هنر اصفهان

نیما ولی بیگ

مرمت بنا

 

دانشگاه هنر اصفهان

عیسی اسفنجاری کناری

مرمت بنا و بافت

 

دانشگاه هنر اصفهان

غلامرضا کیانی ده کیانی

مرمت بنا

 

دانشگاه هنر اصفهان

حجازی

مرمت بنا و سازه

 

 

 

 

اساتید

حوزه تخصص

آثار مکتوب

محل تدریس

علیرضا رازقی

 

 

دانشگاه هنر تهران

 

 

اساتید

حوزه تخصص

آثار مکتوب     

محل تدریس

اسکندر مختاری طالقانی

مرمت بنا و بافت

 

دانشگاه آزاد تهران مرکز

 

 

 

 

اساتید

حوزه تخصص

آثار مکتوب

محل تدریس

داود دانشیان

 

 

مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

فاطمه داوری

 

 

مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

محمدرضا کارگر

مرمت بنا

 

مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

محمد حسن طالبیان

مرمت بنا و بافت

 

مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی