دکتر مهرداد قیومی بیدهندی

دکتر مهرداد قیومی بیدهندی

دکتر مهرداد قيومي بيدهندي

مهرداد قيومي بيدهندي در سال۱۳۳۸در تهران متولد شد. در سال ۱۳۵۷ همزمان با انقلاب اسلامي ديپلم خود را در رشته رياضي-فيزيك گرفته و تحصيلات خود را تا مقطع دكتري معماري )دانشكده معماري و شهرسازي،دانشگاه شهيد بهشتي(ادامه داد.

كارنامه كاري و هنري قيومي بيدهندي ،شامل فعاليتهاي ارزنده اي در زمينه هنر و معماري است كه از آن جمله،ميتوان به عضويت در فرهنگستان هنر)عضو وابسته(،استادياري دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي و تحقيق و ترجمه در اين راستا اشاره داشت.

دكتر مهرداد قيومي بيدهندي به جهت فعاليتهاي درخشان خود در عالم هنر،جوايز متعددي را دريافت نموده كه از آن ميان ميتوان جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران) ۱۳۸۱( را خاطر نشان كرد.

حوزه تخصصی:

۱.  تاریخ معماری ایران
۲.  تاریخ هنر ایران
۳.  مباحث نظری تاریخ معماری و هنر
۴. مباحث نظری معماری و هنر
 
ترجمه:

- «معماری و جامعه در دورۀ ایلخانیان: تحلیل وقف‌نامۀ ربع رشیدی» از شیلا بلر، در: گلستان هنر، ش ۱۳ پاییز ۱۳۸۷

- «چهار منبع دربارۀ اصفهان در دورۀ شاه عباس» از رابرت مک‌چسنی در: گلستان هنر، ش ۶ زمستان ۱۳۸۵

- مقالۀ «تحقیق تفسیری‌ـ تاریخی» از دیوید ونگ، در: صفه، ش ۳۹ بهار ۱۳۸۴

- مقالۀ «نظام‌های پژوهش و معیارهای کیفیت تحقیق» از لیندا گروت، در: صفه، ش ۳۷ زمستان ۱۳۸۲

- مقالۀ «نقش و جهان‌شناسی» از کیت کریچلو، در: جام نو و می کهن (مقالاتی از اصحاب حکمت خالده) ۱۳۸۲

- مقالۀ «نمادپردازی» از وایتال پری، در: جام نو و می کهن (مقالاتی از اصحاب حکمت خالده ۱۳۸۲

- مقالۀ «صفی‌الدین ارموی»، از اکهارت نویباوئر، در: خیال، ش ۱۱ پاییز ۱۳۸۳

- «سخنی در حکمت هنر ایرانی» از آناندا کوماراسوامی در: رواق، ش ۱ پاییز ۱۳۷۷

- «نقشه و طومار معماری در جهان اسلام» از گل‌رو نجیب‌اوغلو، در: رواق، ش ۱ پاییز ۱۳۷۷

- کرییر، لئون. معماری: اختیار یا سرنوشت. ترجمه گروه مترجمان، زیر نظر مهرداد قیومی بیدهندی. تهران: روزنه، ۱۳۸۹.

- جعفر افندی. رساله معماریه. ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی. تهران: متن (فرهنگستان هنر)، ۱۳۸۹.

- نوربرگ‌ـ شولتس، کریستیان. معنا در معماری غرب. تهران: متن (فرهنگستان هنر)،۱۳۸۶.

- آرنهایم، رودلف. پویه‌شناسی صور معماری، تهران: سمت و فرهنگستان هنر، ۱۳۸۲.

- الکساندر، کریستوفر. معماری و راز جاودانگی (راه بی‌زمان ساختن). تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۱.

- نجیب‌اوغلو، گل‌رو. هندسه و تزیین در معماری اسلامی (طومار توپ‌قاپی). تهران: روزنه، ۱۳۷۹.

- لینگز، مارتین. هنر خط و تذهیب قرآنی. تهران: گروس، ۱۳۷۷.

 

تآلیف:

- مهرداد قیومی بیدهندی. درآمدی کتاب‌شناختی بر متون فارسی از منظر تاریخ معماری، دفتر اول: متون نثر سده‌های نخست. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱.

- مهرداد قیومی بیدهندی. گفتارهایی در مبانی و تاریخ معماری و هنر. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۰.

- (به اتفاق سیدمحمد بهشتی) (و.). فرهنگ‌نامه معماری ایران در مراجع فارسی، جلد دوم: اعلام. تهران: متن (فرهنگستان هنر)، ۱۳۸۹.

- (به اتفاق سیدمحمد بهشتی) (و.). فرهنگ‌نامه معماری ایران در مراجع فارسی. تهران: متن (فرهنگستان هنر)، ۱۳۸۸. 

- گنجنامه، ج ۹ و ۱۰ (بناهای بازار)، زیر نظر کامبیز حاجی‌قاسمی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.