معرفی کارگروه مبانی حقوقی مرمت

معرفی کارگروه مبانی حقوقی مرمت

طرح کلی موضوع


انجمن دوستداران یادمان‌های ماندگار به عنوان انجمنی تخصصی که اکثریت اعضای آن را دانش‌آموختگان رشته مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی تشکیل می‌دهند، همواره یکی از دغدغه‌های خود را در زمینه‌ی نهادینه کردن امور اجرایی در زمینه‌ی فعالیت‌های کاری از طریق قانون و قانون‌گذاری می‌داند. لذا در این راستا با حمایت اساتید و دانشجویان اقدام به پیگیری مبانی حقوقی رشته‌ی مرمت و از آن جمله تشکیل نظام مهندسی مرمت نموده است.

چرایی تشکیل


تنظیم چارچوب‌های قانونی در راستای نهادینه کردن بسیاری از فعالیت‌ها و از جمله اقدامات اجرایی در زمینه‌ی حفاظت، نگهداری و توسعه‌ی بناها و بافت‌های تاریخی در کشور در دراز مدت تاثیرات سازنده‌ای بر ارتقای سطح دانش مرمت و نیز مباحث عمومی حفاظت خواهد گذاشت.  

اهداف


-  پیگیری درخواست‌ها برای تشکیل نظام مهندسی مرمت و انجمن صنفی با حضور اساتید، دانش‌آموختگان و فعالین حوزه‌ی مرمت و حفاظت از بناها و بافت‌های تاریخی.

- پیگیری درخواست‌ها به منظور تدوین و تنظیم سازوکارهای قانونی در تثبیت جایگاه حفاظت و مرمت در ارگان‌های مادر و تاثیرگذار در مداخلات شهری.