تعریف یادمان

تعریف یادمان

"یادمان" معادل واژه «Monument» نه تنها شامل آثار معماری است بلکه دربرگیرنده فضای شهری یا روستایی است که در آن گواه و نمونه‌اي از يك تمدني خاص، تحولي مهم يا رويدادي تاريخي، يافت مي‌شود. این تعریف نه تنها در مورد آثار بزرگ هنري بلكه در مورد كوچكترين آثار به جاي مانده از گذشته كه در اثر گذشت زمان، اهميت فرهنگي يافته اند به كار مي رود(منشور ونیز، 1964 میلادی).

کمیته میراث جهانی (WHC) در سال  1972 میلادی در کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان یادمان‌ها را در سه گونه زیر دسته‌بندی می‌نماید:

آثار: آثار معماری، مجسمه سازی یا نقشی از بناها، عوامل و بناهایی که جنبه باستانی دارند، کتیبه‌ها، غارها

مجموعه‌ها:مجموعه بناهای مجزا یا مجتمع که از نظر معماری، منحصر به فرد بوده و یا وابستگی و موقعیت آنها در یک منظره طبیعی، به لحاظ  تاریخی، هنری و علمی دارای ارزش است؛

محوطه‌ها: آثار انسان یا آثاری که تواماٌ توسط انسان و طبیعت ایجاد شده است و نیز مناطق شامل محوطه‌های باستانی.

از سویی دیگر مفهوم یادمان نه تنها آثار تاریخی مادی و ملموس را دربرمی‌گیرد بلکه آثار معنوی و ناملموس را نیز شامل می‌شود. مانند: آداب و رسوم و سنت‌های بومی و منطقه ای.

هدف از حفظ و مرمت یادمان‌ها نگهداری از این آثار به عنوان آثار هنری و شواهد تاریخی است. يادمان‌هاي تاريخي به جاي مانده از نسل هاي پيشين، الهام بخش پيام گذشته‌اند و همچون شاهداني زنده‌اند از سنت‌هاي كهن براي نسل هاي حاضر. حفاظت یادمان‌ها به مردم کمک می کند تا بيش از پيش به يكپارچگي ارزش هاي بشري، پی برده و به يادمان هاي باستاني به منزله ميراثي مشترك بنگرند. امروزه همگان باور دارند كه حراست از اين ميراث براي نسل هاي آينده، مسئوليت همگان است. ما موظفيم ميراث مشترك را در كمال اصالت به نسل هاي آينده بسپاريم .