ثبت معنوی چیست؟

ثبت معنوی چیست؟

در پی تصویب کنوانسیون حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی ناملموس(معنوی) در سی و دومین نشست عمومی یونسکو در سال 2003 میلادی در پاریس میراث ناملموس و ثبت آثار معنوی مورد توجه قرار گرفت. در این کنوانسیون وابستگی ریشه‌دار میراث فرهنگی ناملموس و میراث فرهنگی و طبیعی ملموس مورد توجه قرار گرفت. همچنین در این کنوانسیون به نقش جوامع، به ویژه جوامع بومی، گروه ها و افراد به منظور تولید، صیانت، نگهداری و بازآفرینی میراث فرهنگی ناملموس تاکید شده است که از این طریق، جوامع، نقشی موثر را در غنای تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری ایفا می‌کنند.

میراث معنوی شامل: شیوه‌ها، تجارب، دانش، مهارت‌ها و همچنین ابزار، اشیا و فضاهای فرهنگی که جوامع، گروه‌‌ها و افراد خاصی آن را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود می‌دانند، می‌شود.

:در چهارچوب کنوانسیون 2003، تنها آن عناصری از میراث فرهنگی ناملموس معتبر هستند که
زنده باشند؛-
با مجموعه قوانین بین المللی حقوق بشر سازگار باشند؛-
به الزامات احترام متقابل میان اجتماعات و گروه ها و افراد پای بند باشند-
(با اصول توسعه پایدار هم سو باشند (کنوانسیون 2003 ، ماد ه 2، بند 1، تبصره-
:کنوانسیون 2003 ،ماده 2، بند 2)تجلیات پنج گانه زیر را میراث فرهنگی ناملموس می خواند)
 سنن و بیانهای شفاهی: ترانه، متل،قصه، بازی کلامی، واژه ها و اصطلاحات تخصصی- 
- هنرهای اجرایی: موسیقی، رقص، عروس کگردانی، نمای شهای سنتی- 
آیینها، گردهمآیی ها، جشنها: گردهمآیی های خیابانی، فستیوالها، باورها، آداب ورسوم- 
 دانش سنتی: طب سنتی، معماری سنتی، نجوم سنتی، دانش سنتی استفاده از منابع انرژی پاک- 
صنعتگری سنتی: کلیه فنون و مهارت ها در زمینه های فرآوری مواد اولیه، ساخت و پرداخت نهایی.
در ایران مرکز منطقه‌ای یونسکو در زمینه مطالعات حفظ میراث ناملموس در سال 1389 خورشیدی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
کشور شکل گرفت.
 

دانش ساخت و دریانوردی با لنج سازی سنتی در حوزه خلیج فارس،2011؛www.unesco.org

آیین نورورز،2009؛منبع:www.unesco.org